سرطان رحم 2

خونریزی غیرطبیعی و سرطان رحم

آیا می‌دانید که: هیچ خانمی نباید خونریزی ماهیانه غیر‌عادی داشته باشد؟ چه خونریزی ...